YAMATO

  Akira
  Eiko
  Fudo
  Haruki
  Hinode
  Kano
  Katsuo
  Masanori
  Mikava (Y773)
  MIYATOMO MUSASI
  Noboru
  Renjiro
  Satoshi
  Tanoshii
  Yoshinori
  Iida
  Mitaki
  ODA NOBUNAGA
  Sakuradjima
  Sakuradjima (Y7205)
  TIGUMA