YAMATO

  Akira
  Eiko
  Fudo
  Haruki
  Hinode
  Kano
  Katsuo
  Masanori
  Mikava (Y773)
  MIYATOMO MUSASI
  Noboru
  Renjiro
  Sidzuoka (Y7225)
  Tanoshii
  Tiguma (Y7224)
  Yoshinori
  Akita
  Iida
  Kataki
  Mijuno
  Mitaki
  Nomura
  ODA NOBUNAGA
  Sakuradjima
  Sakuradjima (Y7205)
  Sidzuoka
  TIGUMA