YAMATO

  Akira
  Eiko
  Fudo
  Haruki
  Hinode
  Kano
  Kataki (Y745)
  Katsuo
  Masanori
  Mikava (Y773)
  Mitaki (Y7223)
  MIYATOMO MUSASI
  Noboru
  Nomura (Y771)
  Renjiro
  Sidzuoka (Y7225)
  Tanoshii
  Tiguma (Y7224)
  Yoshinori
  Akita
  Aoki
  Iida
  Imagava
  Katayama
  Micui
  Mijuno
  Mitaki
  Nomura
  ODA NOBUNAGA
  Sakuradjima
  Sakuradjima (Y7205)
  Sidzuoka
  TIGUMA